แหล่งการเรียนรู้ อาศรมวงศ์สนิท

Posted on

แหล่งการเรียนรู้ อาศรมวงศ์สนิท

สวัสดีครับ ห่างหายไปนานเลยครับ วันนี้จะเข้ามาเขียนบล็อกเกี่ยวกับสถานที่พักผ่อนหย่อนกายสำหรับผู้ที่ต้องการปลีกวิเวก จากสังคมเมือง มาค้นหาสังคมที่พึ่งพาอาศัยตัวเอง ค้นหาคำตอบกับเราได้ที่นี่ครับ แหล่งเรียนรู้ อาศรมวงศ์สนิท

มาทำความรู้จักกับอาศรมวงศ์สนิทกันหน่อย

คำว่า อาศรม เป็นภาษาสันสกฤต ในบริบทที่นำมาใช้หมายถึง สถานที่หรือชุมชนของบุคคลที่รักความสงบ เคารพคุณค่าของธรรมชาติ พร้อมกับอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ตลอดไปบนพื้นฐานของการ ภาวนาและสันติ ส่วนวงศ์สนิท นั้น เพื่อเป็นเกียรติแก่บิดาของท่านผู้มอบที่ดินให้ คือ ม.จ.ศุภสวัสดิ์วงศ์สนิท สวัสดิวัตน์ จึงได้ตั้งชื่อว่า อาศรมวงศ์สนิท โดยกำหนดให้สถานที่แห่งนี้เป็นที่แสวงหามิติที่ลึกซึ้งทางจิตวิญญาณของคน รุ่นใหม่ และเป็นที่พักในยามเหนื่อยล้าของนักกิจกรรมทางสังคม

ปี พ.ศ.2531 องค์กรศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือองค์การยูเนสโก ประกาศให้พระยาอนุมานราชธนเป็นบุคคลสำคัญของโลก ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม ทางมูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป จึงสร้างอนุสรณ์สถานพระยาอนุมานราชธนขึ้น ณ อาศรมแห่งนี้ เพื่อเป็นศูนย์กิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมทางเลือก มีสัณฐาคารสำหรับประชุมสัมมนา และทำสมาธิภาวนา พร้อมทั้งเรือนพักใหญ่น้อยที่เรียบง่าย สำหรับผู้เข้ามาร่วมทำกิจกรรมได้พักอาศัย

เกษตรธรรมชาติ เป็นอีกส่วนหนึ่งในการรองรับด้านสวัสดิการชุมชน ให้มีผัก ผลไม้ ที่ปลอดสารพิษบริโภคในชุมชน รวมทั้งเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารของฝ่ายงานบ้านพักสัมมนา เพื่อให้ผู้มาใช้สถานที่ได้มีโอกาสบริโภคอาหารที่มีคุณค่า โดยมีกระบวนการผลิตแบบธรรมชาติ นำไปสู่การมีสุขภาพที่ดีขึ้นของชุมชน และผู้ใช้บริการ

อาศรมวงศ์สนิทได้เปิดตัวออกรับใช้สังคมในวงกว้างขึ้น ด้วยเห็นว่าเมื่อได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพตัวเองแล้ว ควรนำศักยภาพนั้นออกมารับใช้สังคม เป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างสังคมให้น่าอยู่จึงได้พัฒนาโครงการใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้นที่ทำงานทั้งภายในประเทศ และประเทศเพื่อนบ้าน โดยมียุทธศาสตร์ที่การศึกษาทางเลือกเพื่อการพัฒนา 

จุดมุ่งหมายของอาศรมวงศ์สนิท

 

  1. เพื่อเอื้ออำนวยสถานที่และจัดกิจกรรมให้คนรุ่นใหม่ที่อยู่ในวงการต่าง ๆ ทั้งที่ทำงานและยังเป็นนักศึกษา ได้พัฒนาชีวิตด้านในด้วยการศึกษาปฏิบัติธรรม เจริญสมาธิภาวนา ตลอดจนพบปะพูดคุยกับนักอุดมคติ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อที่จะพัฒนาความแข็งแกร่งภายในให้มีอุดมคติที่กล้าแข็ง มีพื้นฐานทางจิตวิญญาณที่มั่นคงและอ่อนโยน อันเนื่องมาจากการรู้จักตนเอง ซึ่งจะช่วยให้ไม่ถูกกลืนโดยกระแสค่านิยมจอมปลอมของสังคม และมีกำลังวังชาคิดสร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่ที่เกื้อกูลต่อสังคม
  2. เพื่อเป็นเวทีให้คนรุ่นใหม่ได้พัฒนาความคิดความอ่านให้ชัดเจนเกี่ยวกับงานที่ตนทำอยู่ และทิศทางของสังคมที่พึงปรารถนา ทั้งนี้เพื่อแสวงหาทางเลือกใหม่ให้แก่สังคมในด้านต่าง ๆ โดยอาศัยหลักศาสนธรรม วัฒนธรรมและมนุษยธรรมเป็นแกนกลาง เป็นการพัฒนาด้านลึกทางจิตใจและด้านสมอง เพื่อให้มองกว้าง เข้าใจความเป็นมาของสังคมในอดีต โดยหวังว่าคนรุ่นใหม่มีมิติที่ลึกซึ้งกว้างไกลเช่นนี้ ไม่ว่าเขาจะอยู่ ณ ที่ใด เขาย่อมสามารถใช้พลังความสามารถของเขาอย่างเต็มที่ เพื่อเกื้อกูลต่อสังคมวงกว้าง โดยตัวเขาก็จะมีความสุขและภาคถูมิใจในตนเองด้วย
  3. เพื่อเป็นแหล่งให้คนรุ่นใหม่ที่ต้องการแสวงหาวิถีชีวิตแบบใหม่ ได้มาอยู่อาศัยร่วมกันเป็นชุมชนคือทุกคนมีชีวิตทางวัตถุที่เรียบง่าย การตัดสินใจขึ้นอยู่กับมติเอกฉันท์ของการตกลงร่วมกัน ชุมชนจะเกื้อกูลให้ทุกคนได้ทำงานตามความถนัดของตนอย่างเต็มศักยภาพด้วยการตระหนักถึงคุณค่าความสัมพันธ์ของชีวิตมนุษย์ สังคมและธรรมชาติ กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือชุมชนนี้จะเป็นชุมชนทวนกระแสที่บอกให้สังคมรู้ว่า ชีวิตที่เรียบง่ายมีคุณค่าและมีความสุขนั้นเป็นไปได้ และถ้าสังคมวงกว้างจะแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้ตกแล้ว จะต้องเปลี่ยนค่านิยมพื้นฐานเช่นนี้ แม้ไม่สามารถทำได้ในเร็ววันก็ตาม

 

 

โครงการที่เกี่ยวข้องในอาศรมวงศ์สนิท

โครงการบ้านดิน (จากดินสู่บ้าน)

โครงการบ้านดินจัดทำขึ้นเพื่อสอนให้คนได้รู้จักการสร้างบ้านจากดิน ซึ่งเป็นการต่อยอดจากอดีตกาลที่เรารู้จักการสร้างบ้านด้วยดิน โดยเริ่มเรียนรู้การทำบ้านดินกันใหม่ เพื่อฟื้นฟูความสามารถในการพึ่งตนเอง หรือขยับตัวออกจากร่มเงาของระบบบริโภคนิยมซักนิด เพื่อให้โอกาสศักยภาพในการพึ่งตนเองของเราเผยออกมาบ้าง…บางทีเราอาจจะได้สัมผัสอีกมุมหนึ่งของความรู้สึก ซึ่งเราอาจไม่เคยสัมผัสมาก่อนก็ได้ อิสรภาพและความภูมิใจจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเราพึ่งตัวเองไม่ได้

 

 

 

โครงการเกษตรยั่งยืน

เป็นโครงการที่ส่งเสริมผู้ที่เข้ามาสัมมนาที่อาศรมวงศ์สนิท เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ และเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนชาวเกษตรกร เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับเกษตรพอเพียงเลี้ยงตน 

 

โครงการบ้านพักสัมมนา

อาศรมวงศ์สนิทนี้เป็นศูนย์กลางแห่งวัฒนธรรมทางเลือก จึงทำให้มีสถานที่เพื่อจัดสัมมนา ที่เรียกว่า โครงการบ้านพักสัมมนา เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับนักกิจกรรมทางเลือก อีกทั้งเป็นสถานที่ ที่สามารถศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการค้นหาตนเอง ตามวิถีของตนเอง โครงการบ้านพักสัมมนานี้จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะตอบสนองความต้องการของนักกิจกรรมทางเลือกได้

 

แหล่งเรียนรู้สามารถประยุกต์เข้ากับวิชาอะไร

อาศรมวงศ์สนิท เป็นแหล่งเรียนรู้ทางเลือกสามารถประยุกต์เข้ากับ วิชา เกษตร ซึ่งลักษณะของแหล่งเรียนรู้เป็นสถานที่เอื้ออำนวยให้กับวิชาเกษตร เป็น อย่างมากอีกทั้งยังมีการปลุกฝังให้เรียนรู้วิถีชีวิตแบบเกษตรพอเพียง และหลักการพึ่งพาตนเอง ทั้งนี้ที่ผมเลือกวิชาเกษตรนั้น ก็เห็นได้ว่า วิชาเกษตรเป็นวิชาที่แทบไม่มีความสำคัญต่อสังคมการเรียนรู้ของประเทศไทย ซึ่งแต่เดิมประเทศไทยถือว่าเป็นสังคมแห่งเกษตรกรรม ผมจึงแนะนำสถานที่ที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการเกษตร และการพึ่งพาตนเองให้กับผุูคนรุ่นหลังได้ทราบถึงการเกษตร ซึ่งเคยเป็นอาชีพหลักของคนไทยมาในอดีต


ที่อยู่ของแหล่งการเรียนรู้นี้

 

เกร็ดเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับอาศรมวงศ์สนิท

อาศรมวงศ์สนิท ไม่สามารถเข้าไปได้ด้วยยานพาหนะ แต่สามารถเข้าได้ด้วยอุปกรณ์ที่มีกันมาตั้งแต่สมัยก่อตั้ง นั่นก็คือ โป๊ะ ถ้าต้องการเข้าไปศึกษาแหล่งเรียนรู้แห่งนี้ เชื่อว่าทุกคนต้องได้นั่งโป๊ะเพื่อข้ามแม่น้ำไปยังฝั่งที่ตั้งของอาศรมวงศ์สนิทนั่นเอง

เป็นไงบ้างครับแหล่งเรียนรู้ที่เอามานำเสนอกันวันนี้ ถูกใจเหล่าบรรดานักกิจกรรมทางเลือกรึปล่าว ยังไงก็ลองแวะเวียนมาเที่ยวชมกันได้น่ะครับ สำหรับคนที่สนใจในการเกษตรและการค้นหาศักยภาพตามวิถีแห่งการพึ่งพาตนเองก็มาทดลองใช้ชีวิตอยูกับธรรมชาติแบบนี้ได้น่ะครับ สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนน่ะครับ