โครงการเกษตรกรรมยั่งยืน

Posted on

โครงการเกษตรกรรมยั่งยืน

อาศรมวงศ์สนิท เป็นชุมชนทางเลือกที่ดำรงชีวิตด้วยวิถีแบบเรียบง่ายใกล้ชิดธรรมชาติ มีสมาชิกชุมชนกว่า ๔๐ คน มุ่งเน้นการฝึกสติ สมาธิ ภาวนา เพื่อนำมาเป็นฐานของการดำเนินชีวิต รวมทั้งการดำเนินโครงการ กิจกรรมรับใช้สังคม โดยอาศัยหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการทำงานพัฒนาสังคม อีกทั้งยังเป็นสถานที่สำหรับการทดลองและเรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกัน รวมถึงการค้นหาศักยภาพของตนเองและพัฒนาศักยภาพตามที่ตนเองถนัดและสนใจ เพื่อออกไปรับใช้สังคมผ่านการดำเนินโครงการต่างๆ รวมถึงการเรียนรู้การใช้ชีวิตให้เท่าทันกระแสโลกาภิวัฒน์ ควบคู่ไปกับดูแลรักษาสุขภาพแบบทางเลือกที่สามารถนำมาปฏิบัติได้ด้วยตนเอง การบริโภคอาหารที่มีคุณค่าอันได้มาจากกระบวนการผลิตแบบธรรมชาติ ปราศจากสารพิษ นำไปสู่การพึ่งพาตนเองในระดับหนึ่ง

อาศรมวงศ์สนิท ยังเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ นักกิจกรรมทางสังคมและเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปได้มาร่วมกันเรียนรู้ ในรูปแบบของการจัดคอร์สฝึกอบบรม การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ กระบวนการมีส่วนร่วม รวมถึงการเข้าสัมผัสชีวิตแบบเรียบง่ายในระยะเวลาสั้นๆ ผ่านโครงการบ้านพักสัมมนา ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งที่ดำเนินงานในชุมชนอาศรมวงศ์สนิท เพื่อเอื้อให้บุคคลทั่วไปได้มีโอกาสเข้ามาสัมผัสและเรียนรู้การใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย อันเป็นการจุดประกายให้สังคมได้หวนกลับมาทบทวนถึงการใช้ชีวิตแบบทางเลือก เท่าทันกระแสการเปลี่ยนแปลงโลกปัจจุบันที่มุ่งเน้นทางด้านวัตถุ

การเกษตรธรรมชาติ เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ชุมชนอาศรมวงศ์สนิท ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง รวมถึงได้มีการวางแผนให้เป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายในการใช้ชีวิตร่วมกันในชุมชน เพื่อให้สมาชิกและผู้ที่มาใช้สถานที่ ได้บริโภคอาหาร ที่สด ใหม่ ปลอดสารพิษ อันเป็นการดูแลรัษาสุขภาพและเรียนรู้เพื่อนำไปสู่การพึ่งพาตนเอง ผ่านการทดลอง แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรียนรู้ร่วมกัน การรวบรวมองค์ความรู้ ข้อมูล ในเรื่องเกษตรธรรมชาติ จากแหล่งต่างๆ แล้วนำมาฝึกฝนและปฏิบัติจริงในชุมชน ผ่านการสรุปบทเรียน เพื่อค้นหาจุดเด่น จุดด้อย นำไปสู่การพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขในข้อบกพร่องต่างๆ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ พัฒนาเพื่อนำไปสู่เป้าหมายของชุมชน

การเกษตรธรรมชาติ ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรองรับด้านสวัสดิการชุมชน ให้มีอาหารปลอดสารพิษบริโภคในชุมชน รวมทั้งเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารของฝ่ายงานบ้านพักสัมมนา เพื่อให้ผู้มาใช้สถานที่ได้มีโอกาสได้บริโภคอาหารที่มีคุณค่าจากชุมชนได้ ซึ่งเป็นการหนุนเสริมให้สังคมได้หันมาตระหนักในคุณประโยชน์ของอาหารที่มาจากกระบวนการผลิตแบบธรรมชาติ นำไปสู่การมีสุขภาพที่ดีขึ้นของชุมชน และสังคมทั่วไป

อีกประเด็นหนึ่ง ชุมชนอาศรมวงศ์สนิท เป็นชุมชนที่อยู่ท่ามกลางชุมชนใหญ่ ซึ่งมีอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก อีกทั้งยังเป็นศูนย์รวมของการผลิต และ จำหน่าย ไม้ดอกไม้ประดับ ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งเกษตรกรจะพึ่งพาสารเคมีเป็นส่วนใหญ่ อันเป็นปัจจัยหลักของการทำการเกษตรแบบกระแสหลัก ซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม และสุขภาพของคนในชุมชนคลอง ๑๕ อย่างเห็นได้ชัด ยกตัวอย่างเช่น น้ำในคลองเริ่มเกิดการเน่าเสีย ปลาจะตายเป็นจำนวนมากเมื่อน้ำไม่หมุนเวียน อันมีสาเหตุมาจากการใช้สารเคมีในปริมาณที่มากกว่าปกติ เพื่อเร่งการเจริญเติบโตของไม้ประดับให้สอดรับกับกลไกการตลาดในปัจจุบัน

โครงการเกษตรกรรมยั่งยืน จึงเป็นอีกกระบวนการเรียนรู้หนึ่งให้กับสมาชิกในชุมชน บุคคลทั่วไปและชุมชนรอบๆอาศรมวงศ์สนิท ได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ร่วมกัน อันจะเป็นการจุดประกายให้สังคมได้เล็งเห็นประโยชน์ของเกษตรกรรมธรรมชาติ นำไปสู่การดำรงชีวิตแบบยั่งยืนและพึ่งตนเองได้ต่อไป