อาศรมวงศ์สนิท : ชีวิต ชุมชน สังคม

อาศรมวงศ์สนิท?เป็นชุมชนทางเลือก?ที่ตั้งขึ้นเป็นฐานของการทำงานพัฒนารับ ใช้สังคม?โดยมีหลักการว่า?ให้ชุมชนเป็นแหล่งฝึกฝนบ่มเพาะนักคิดนักฝันหรือ นักอุดมคติ?เพื่อให้เขาเหล่านั้นได้พัฒนาตนเองทั้งทางด้านความคิดความเข้าใจ ในระบบโครงสร้างสังคมและความเข้าใจตนเอง และให้ได้ฝึกฝนตนเองในทางจิตวิญญาณโดยฐานของการทำสมาธิภาวนาเพื่อให้เกิด สันติภาวะภายในอันจะเป็นฐานของการทำงานรับใช้สังคมต่อไป

นับแต่การก่อตั้งเมื่อปี ๒๕๒๗ อาศรมวงศ์สนิทได้ทำงานตอบสนอ

งต่อเป้าหมาย ๓ ระดับด้วยกัน?คือ

 1. เป้าหมายระดับปัจเจก อันหมายถึงการพัฒนาบุคคล
 2. เป้าหมายระดับชุมชน คือการสร้างสรรค์ชุมชนที่เอื้อต่อการพัฒนาบุคคล?การอยู่ ร่วมกันเป็นสุข
  และเป็นฐานที่เข้มแข็งของการพัฒนารับใช้สังคม
 3. เป้าหมายระดับสังคม คือการทำงานรับใช้สังคมในแนวคิดทางเลือก

  ศาลากลางน้ำ

รายละเอียดของการทำงานตอบสนองต่อเป้าหมายแต่ละระดับมีดังนี้ คือ

๑)?เป้า หมายระดับปัจเจก แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ

คนที่ใช้ชีวิตอยู่ในอาศรมวงศ์สนิท

ซึ่งมีทั้งคนที่มีสถานภาพเป็นเจ้าหน้าที่?อาสาสมัคร?คนที่มีสถานภาพเป็น สมาชิกของชุมชน
แล้ว?รวมทั้งคนที่กำลังอยู่ระหว่างการรับรองเป็นสมาชิก ชุมชน โดยคนกลุ่มนี้?จะได้รับการส่งเสริมการพัฒนาตนเอง?ทั้งในด้านจิตวิญญาณ?ซึ่ง เป็นการพัฒนาคุณภาพภายใน?เช่น การพัฒนาจิตใจให้เกิดความรัก?ความเข้า ใจ?ความช่วยเหลือเกื้อกูลเอื้ออาทรต่อกัน ความเมตตากรุณา?การรู้จักให้ อภัย?เป็นต้น?โดยคุณภาพภายในเหล่านี้?พัฒนาขึ้นจากการใช้ชีวิตรวมหมู่อยู่ ด้วยกันเป็นชุมชน?จากการอยู่ด้วยกันและสัมพันธ์กันใกล้ชิดแบบพี่แบบน้อง?แบบ ครอบครัวใหญ่

นอกจากนี้?ยังส่งเสริมการพัฒนาตนเองในด้านความคิด?ความสามารถ?ภาวะผู้นำด้วย โดยผ่านกระบวนการฝึกฝน?ฝึกอบรม?ในหลักสูตรต่างๆ?ทั้งที่ทางชุมชน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ขึ้นเอง?และที่องค์กรเครือข่ายหรือองค์กรอื่นๆ จัด?ที่มักจะส่งเสริมให้สมาชิกได้ไปเข้าร่วมฝึกฝนอบรม?พัฒนาตนเองทางด้าน ทักษะความสามารถตามที่ตนเองสนใจหรือถนัด


อีกทั้ง?ในการใช้ชีวิตอยู่ร่วม กันเป็นชุมชน?ที่ถือหลักการตัดสินใจร่วมกันเป็นสิ่งสำคัญ ทำให้สมาชิกมี พื้นที่แสดงความคิดเห็น?และตัดสินใจ?ทั้งการตัดสินใจเกี่ยวกับการใช้ชีวิต อยู่ร่วมกันในชุมชน?และการตัดสินใจเกี่ยวกับงานที่ตนเองรับผิดชอบ?ซึ่งแต่ละ ฝ่ายงาน?จะมีการตัดสินใจร่วมกันเสมอ?ไม่เพียงแค่หัวหน้างานเท่านั้นที่มี อำนาจตัดสินใจแต่เพียงผู้เดียว?กระบวนการนี้เอง?เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา ความคิดความสามารถและภาวะผู้นำขึ้นในหมู่คนที่ใช้ชีวิตอยู่ในอาศรมวงศ์ สนิท?การนำหลักการตัดสินใจร่วมกันมาใช้ในชุมชน?ก็เพื่อเป้าหมายแห่งการพัฒนา ภาวะผู้นำในหมู่สมาชิกนี่เอง

บุคคลภายนอกทั่วไป

กลุ่มเป้าหมายกลุ่มที่ ๒ นี้?เราแยกออกไปอีกได้เป็น ๒ กลุ่มย่อย?คือ

 • กลุ่มคนทั่วไป?ที่สนใจเรียนรู้?ศึกษาแนวคิด?หรือเข้ามาใช้สถานที่อาศรม วงศ์สนิทในด้านต่างๆ?เช่น?มาใช้สถานที่จัดกิจกรรม?มาศึกษาดูงาน?ก็จะได้แลก เปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดระหว่างกันและกัน?หรือกลุ่มคนที่ต้องการเว้นช่องว่าง ตัวเองจากสังคมเมืองวุ่นวาย?มาหลบพักผ่อนในอาศรมวงศ์สนิท?เพื่อได้อยู่ใกล้ ชิดธรรมชาติ?ในบรรยากาศของความสงบเรียบง่ายเพื่อฟื้นฟูพลัง?ก่อนจะกลับเข้า ไปใช้ชีวิตในสังคมเมืองอีก

  ซึ่งบรรยากาศของชุมชนไม่ว่าด้านสภาพแวด ล้อม?หรือวิถีชีวิตก็จะเกื้อกูลส่งเสริมการฟื้นฟูทางจิตวิญญาณของพวก เขาได้ระดับหนึ่ง
 • อีกกลุ่มหนึ่ง?คือกลุ่มคนที่ถือเป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ?คือกลุ่มเป้าหมาย ตามโครงการต่างๆที่อาศรมวงศ์สนิทดำเนินการ?เช่น?กลุ่มผู้นำระดับรากหญ้าประเทศพม่า ใน โครงการ GLT ? B กลุ่มพระสงฆ์ในประเทศลาว?ในโครงการ GLT ? Lao?กลุ่มเป้าหมายของโครงการตลาดวิชา?หรือโครงการบ้านดิน?และโครงการ อื่นๆ?เป็นต้น?ซึ่งการส่งเสริมการศึกษาเรียนรู้ของคนกลุ่มนี้?ก็จะขึ้นอยู่ กับความต้องการที่แท้จริงของกลุ่มเป้าหมายเป็นหลัก

๒)?เป้าหมายระดับชุมชน

ในเป้าหมายระดับชุมชนนั้น?อาศรมวงศ์สนิทใน ฐานะชุมชนทางเลือกอีกแห่งหนึ่ง?ก็มีเป้าหมาย
ในตัวมันเองที่จะพยายามหา รูปแบบการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน ที่จะเป็นการเกื้อกูลกันและกันให้เติบโตพัฒนาคุณภาพภายใน?และมุ่งหมายให้ เป็นรูปแบบที่เกื้อกูลสัมพันธ์ไปกับธรรมชาติ?เพื่อความยั่งยืนทางนิเวศด้วย

ในการแสวงหารูปแบบการอยู่ร่วมกันนั้น?ถือเป็นงานหนักและท้าทายยิ่งของ อาศรมวงศ์สนิท?เพราะการสร้างวัฒนธรรมใหม่ย่อมเป็นเรื่องใหญ่?แล้วยิ่งต้อง ให้วัฒนธรรมใหม่ที่สร้างขึ้นนั้นตอบโจทย์สำคัญ?คือ?ความสุข?และความ ยั่งยืน?อีกทั้งเป็นทางเลือกให้กับสังคมใหญ่ให้ได้ด้วยแล้ว?ยิ่งเป็นเรื่อง ที่ต้องใช้พลังและความทุ่มเทเป็นอย่างมาก?แต่หมู่คนชาวอาศรมวงศ์สนิทตั้งแต่ บุกเบิก?ก็ได้ทดลองเรียนรู้ในการทำงานสร้างชุมชนนี้?จนในที่สุดก็สมามารถทำ ให้เกิดรูปลักษณ์ชุมชนทางเลือก?ที่มีแบบแผนวัฒนธรรมของตนเอง?และตอบโจทย์ที่ ตั้งเอาไว้ได้ไม่น้อย

นอกจากการทำงานสร้างชุมชนของตนเองแล้ว?อาศรมวงศ์สนิทยังเห็นความสำคัญของ การมีชุมชนที่เข้มแข็งอยู่ในสังคม?ไม่ว่าจะเป็นชุมชนตั้งใหม่?หรือชุมชนดั้ง เดิม?เพราะถือเป็นรากฐานที่เข้มแข็งของสังคมที่เป็นสุขและยั่งยืน?ฉะนั้น แล้ว?จึงทำงานเพื่อเชื่อมโยงและหนุนเสริมความเข้มแข็งและยั่งยื่นของชุมชน ต่างๆในสังคมด้วย

๓) เป้าหมายระดับสังคม

นอกจากอาศรมวงศ์สนิท?จะมีภาพของชุมชนที่คนใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเป็น ชุมชน?เหมือนเป็นครอบครัวใหญ่แล้ว?ยังมีมิติการทำงานเพื่อสังคมคล้ายกับ NGO ด้วย?โดยได้ทำกิจกรรมโครงการต่างๆมากมายมาตลอดตั้งแต่การก่อตั้ง?ปัจจุบัน นี้?มีโครงการต่างๆที่กำลังดำเนินการอยู่ดังนี้

 1. โครงการอบรมผู้นำ ระดับรากหญ้าประเทศพม่า
 2. โครงการอบรมผู้นำระดับรากหญ้าประเทศลาว
 3. โครงการ ตลาดวิชา
 4. โครงการเกษตรปลอดสารพิษและบ้านพักสัมมนา
 5. โครงการ บ้านดิน
 6. โครงการศึกษาวิจัยและหนุนเสริมชุมชนทางเลือกในเมืองไทย
 7. โครงการ สำนักพิมพ์เสมสิกขาลัย
 8. โครงการหมู่บ้านนิเวศน์(ecovillage)
 9. โครงการwebsite เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และรณรงค์

โดยเป้าหมายระดับสังคมของอาศรมวงศ์สนิทนี้ จะมีตั้งแต่การทำงานระดับสังคมท้องถิ่น?และพยายามขยายไปสู่สังคมระดับสากล

สมาชิกทุกคนในอาศรมฯ?จะทำงานในโครงการใดโครงการหนึ่ง?ซึ่งสอดคล้องกับ ความถนัด?ความพอใจและศักยภาพของเขา?จากที่ชุมชนส่งเสริมสมาชิกให้พัฒนาความ สามารถของตนเองตามความถนัด?แล้วก็ส่งเสริมให้นำความสามารถเหล่านั้นออกมารับ ใช้สังคม?ฉะนั้นแล้ว อาศรมวงศ์สนิท?จึงเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่เอื้อให้ปัจเจกได้พัฒนาคุณภาพ ตนเอง?แล้วนำคุณภาพของตนนั้นออกไปรับใช้สังคม


นี่เองคือ?อาศรมวงศ์ สนิท?กับการทำงานใน ๓ ระดับเป้าหมาย?ชีวิต?ชุมชน?และสังคม