อาศรมวงศ์สนิท

ความเป็นมา

เมื่อปี 2527 มูลนิธิเสฐียรโกเศศ นาคะประทีป ได้รับบริจาคที่ดินจำนวน 34 ไร่ 2 งาน จากทายาท ม.จ.ศุภสวัสดิ์วงศ์สนิท และหม่อมเสมอ สวัสดิวัตน์ คือ ม.ร.ว.สายสวัสดี สวัสดิวัตน์

คำว่า อาศรม เป็นภาษาสันสกฤต ในบริบทที่นำมาใช้หมายถึง สถานที่หรือชุมชนของบุคคลที่รักความสงบ เคารพคุณค่าของธรรมชาติ พร้อมกับอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ตลอดไปบนพื้นฐานของการ ภาวนาและสันติ ส่วนวงศ์สนิท นั้น เพื่อเป็นเกียรติแก่บิดาของท่านผู้มอบที่ดินให้ คือ ม.จ.ศุภสวัสดิ์วงศ์สนิท สวัสดิวัตน์ จึงได้ตั้งชื่อว่า อาศรมวงศ์สนิท โดยกำหนดให้สถานที่แห่งนี้เป็นที่แสวงหามิติที่ลึกซึ้งทางจิตวิญญาณของคน รุ่นใหม่ และเป็นที่พักในยามเหนื่อยล้าของนักกิจกรรมทางสังคม

ปี พ.ศ.2531 องค์กรศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือองค์การยูเนสโก ประกาศให้พระยาอนุมานราชธนเป็นบุคคลสำคัญของโลก ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม ทางมูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป จึงสร้างอนุสรณ์สถานพระยาอนุมานราชธนขึ้น ณ อาศรมแห่งนี้ เพื่อเป็นศูนย์กิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมทางเลือก มีสัณฐาคารสำหรับประชุมสัมมนา และทำสมาธิภาวนา พร้อมทั้งเรือนพักใหญ่น้อยที่เรียบง่าย สำหรับผู้เข้ามาร่วมทำกิจกรรมได้พักอาศัย

เกษตรธรรมชาติ เป็นอีกส่วนหนึ่งในการรองรับด้านสวัสดิการชุมชน ให้มีผัก ผลไม้ ที่ปลอดสารพิษบริโภคในชุมชน รวมทั้งเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารของฝ่ายงานบ้านพักสัมมนา เพื่อให้ผู้มาใช้สถานที่ได้มีโอกาสบริโภคอาหารที่มีคุณค่า โดยมีกระบวนการผลิตแบบธรรมชาติ นำไปสู่การมีสุขภาพที่ดีขึ้นของชุมชน และผู้ใช้บริการ

อาศรมวงศ์สนิทได้เปิดตัวออกรับใช้สังคมในวงกว้างขึ้น ด้วยเห็นว่าเมื่อได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพตัวเองแล้ว ควรนำศักยภาพนั้นออกมารับใช้สังคม เป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างสังคมให้น่าอยู่จึงได้พัฒนาโครงการใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้นที่ทำงานทั้งภายในประเทศ และประเทศเพื่อนบ้าน โดยมียุทธศาสตร์ที่การศึกษาทางเลือกเพื่อการพัฒนา

จุดมุ่งหมาย

 1. เพื่อเอื้ออำนวยสถานที่และจัดกิจกรรมให้คนรุ่นใหม่ที่อยู่ในวงการต่าง ๆ ทั้งที่ทำงานและยังเป็นนักศึกษา ได้พัฒนาชีวิตด้านในด้วยการศึกษาปฏิบัติธรรม เจริญสมาธิภาวนา ตลอดจนพบปะพูดคุยกับนักอุดมคติ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อที่จะพัฒนาความแข็งแกร่งภายในให้มีอุดมคติที่กล้าแข็ง มีพื้นฐานทางจิตวิญญาณที่มั่นคงและอ่อนโยน อันเนื่องมาจากการรู้จักตนเอง ซึ่งจะช่วยให้ไม่ถูกกลืนโดยกระแสค่านิยมจอมปลอมของสังคม และมีกำลังวังชาคิดสร้างสรรค์สิ่งแปลกใหม่ที่เกื้อกูลต่อสังคม
 2. เพื่อเป็นเวทีให้คนรุ่นใหม่ได้พัฒนาความคิดความอ่านให้ชัดเจนเกี่ยวกับงานที่ตนทำอยู่ และทิศทางของสังคมที่พึงปรารถนา ทั้งนี้เพื่อแสวงหาทางเลือกใหม่ให้แก่สังคมในด้านต่าง ๆ โดยอาศัยหลักศาสนธรรม วัฒนธรรมและมนุษยธรรมเป็นแกนกลาง เป็นการพัฒนาด้านลึกทางจิตใจและด้านสมอง เพื่อให้มองกว้าง เข้าใจความเป็นมาของสังคมในอดีต โดยหวังว่าคนรุ่นใหม่มีมิติที่ลึกซึ้งกว้างไกลเช่นนี้ ไม่ว่าเขาจะอยู่ ณ ที่ใด เขาย่อมสามารถใช้พลังความสามารถของเขาอย่างเต็มที่ เพื่อเกื้อกูลต่อสังคมวงกว้าง โดยตัวเขาก็จะมีความสุขและภาคถูมิใจในตนเองด้วย
 3. เพื่อเป็นแหล่งให้คนรุ่นใหม่ที่ต้องการแสวงหาวิถีชีวิตแบบใหม่ ได้มาอยู่อาศัยร่วมกันเป็นชุมชนคือทุกคนมีชีวิตทางวัตถุที่เรียบง่าย การตัดสินใจขึ้นอยู่กับมติเอกฉันท์ของการตกลงร่วมกัน ชุมชนจะเกื้อกูลให้ทุกคนได้ทำงานตามความถนัดของตนอย่างเต็มศักยภาพด้วยการตระหนักถึงคุณค่าความสัมพันธ์ของชีวิตมนุษย์ สังคมและธรรมชาติ กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือชุมชนนี้จะเป็นชุมชนทวนกระแสที่บอกให้สังคมรู้ว่า ชีวิตที่เรียบง่ายมีคุณค่าและมีความสุขนั้นเป็นไปได้ และถ้าสังคมวงกว้างจะแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้ตกแล้ว จะต้องเปลี่ยนค่านิยมพื้นฐานเช่นนี้ แม้ไม่สามารถทำได้ในเร็ววันก็ตาม

ชุมชนอาศรมวงศ์สนิท

ชุมชนอาศรมวงศ์สนิท มีข้อตกลงการอยู่ร่วมกันในประเด็นที่สำคัญดังต่อไปนี้

สมาชิกภาพ

อาสาสมัคร หรือ เจ้าหน้าที่ใหม่ต้องผ่านการประเมินผลงานโดยหัวหน้าฝ่ายนั้น ๆ ร่วมกับคณะกรรมการบริหารภายหลังจากทำงานแล้ว 3 เดือน และต้องผ่านการประเมินผลจากกรรมการชุมชนและสมาชิกชุมชนเก่าคนอื่นๆ ภายหลังจากใช้ชีวิตอยู่ในอาศรมวงศ์สนิทแล้วเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 9 เดือน หากได้รับการยอมรับจากสมาชิกเดิมเป็นมติเอกฉันท์จึงจะได้รับสมาชิกภาพโดยสมบูรณ์ สามารถใช้ชีวิตร่วมชุมชนกับสมาชิกคนอื่นๆ ภายในอาศรมวงศ์สนิทได้ แต่หากผ่านการประเมินผลงาน 3 เดือนโดยไม่ผ่านการประเมินผลในเชิงความสัมพันธ์กับเพื่อนสมาชิกชุมชนในช่วงเวลา 9 เดือน เขาผู้นั้นสามารถทำงานในอาศรมวงศ์สนิทได้ แต่ไม่ได้รับอนุญาตให้อยู่อาศัยภายในชุมชน

ปัจจุบันอาศรมวงศ์สนิทมีสมาชิกที่ใช้ชีวิตอยู่ในอาศรมวงศ์สนิทโดยประมาณ 20 คน (ทั้งนี้มีสมาชิกที่ใช้ชีวิตอยู่ภายนอกอาศรมด้วยเช่นกัน คือผู้ที่เคยใช้ชีวิตอยู่ในอาศรมและมีความผูกพันเป็นญาติมิตรและรักอาศรมเป็นบ้านอีกหลังหนึ่ง)

ในจำนวนสมาชิก 20 คนนี้ สมาชิกที่มีอายุมากที่สุดมีอายุ 68 ปีเป็นศิลปินอาวุโสผู้เกษียณอายุและพักอาศัยอยู่ในอาศรมฯ และสมาชิกที่อายุน้อยที่สุดมีอายุ 2 ขวบเป็นเด็กหญิงตัวน้อยจากครอบครัวชาวขมุที่เป็นสมาชิกอยู่ในชุมชนอาศรมฯ มานับสิบปีแล้ว

สมาชิกที่อยู่อาศรมมาเป็นเวลายาวนานที่สุดคือแม่ครัวหัวป่า นามว่าแม่ยุพินที่อยู่มามากกว่า 16 ปีแล้ว สมาชิกโดยส่วนใหญ่มีอายุการอยู่ในชุมชนตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป และโดยส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 25 – 40 ปี มากจากทั่วทุกภาคในประเทศไทย ทั้งจากชนบทและเมือง

ระบบสวัสดิการ

๑) สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

 • เจ้าหน้าที่และครอบครัว (พ่อ, แม่, สามี, ภรรยา, บุตร) สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามค่าใช้จ่ายจริง แต่ไม่เกินวงเงิน ๕,๐๐๐ บาทต่อปี และเข้ารับการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาลแห่งใดก็ได้
 • กรณีที่ป่วยหนักหรืออุบัติเหตุหรือกรณีพิเศษอื่น ๆ ให้คณะกรรมการชุมชนและคณะกรรมการบริหารพิจารณาเป็นรายๆ ไป เช่น การผ่าตัด
 • การตรวจสุขภาพประจำปี การรักษาสุขภาพปากและฟันการรักษาแผนโบราณ และการตัดแว่น สามารถเบิกได้ตามข้อ

๒) สวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร (สำหรับผู้ที่ทำงานครบ ๑ ปีเต็ม)
เจ้าหน้าที่ที่มีบุตรสามารถเบิกค่าอุปกรณ์ในการเรียนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ได้ ตามที่โรงเรียนเรียกเก็บ จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (เฉพาะโรงเรียนของรัฐบาล)

๓) กองทุนสะสมเพื่อสวัสดิการชาวอาศรมฯ
เป็นการออมเงินให้แก่สมาชิกไว้ใช้ในอนาคตและช่วยเหลือในยามจำเป็น เพื่อเป็นเงินกู้และเป็นเงินกู้ฉุกเฉินของสมาชิก

๔) กองทุนค่าตอบแทนพิเศษประจำปี
ค่าตอบแทนพิเศษมีไว้เพื่อให้สมาชิกได้มีเงินเก็บสะสมไว้ใช้ตอนออกจากงาน โดยจะได้รับเงินนี้ต่อเมื่อลาออกจากงานหรือเกษียณอายุเท่านั้น ทั้งนี้เป็นไปตามกฎระเบียบของมูลนิธิ ฯ

๕) การประกันชีวิต
สมาชิกทุกคนได้รับการประกันชีวิตและความคุ้มครองอุบัติเหตุจากการทำงาน

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้มาพักและเยี่ยมเยือน

อาศรมวงศ์สนิทสถานที่พักผ่อนสงบใจ ฝึกการใช้ชีวิตชุมชนที่เรียบง่าย สถานที่ฝึกฝนพัฒนาตนโดยมีภาวนาเป็นพื้นฐาน และสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อชีวิต สังคม ขอต้อนรับทุกท่านด้วยไมตรีจิต

ข้อควรงดเว้น

 1. หลีกเลี่ยงการเด็ดดอกไม้หรือหักกิ่งไม้โดยไม่จำเป็น
 2. ลดการใช้โฟมหรือพลาสติก ถ้านำเข้ามา กรุณานำออกไปด้วย
 3. ไม่ให้อาหารแมวหรือสุนัขในบริเวณที่รับประทานอาหาร หรือบนโต๊ะอาหาร
 4. ไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่ภายในอาคาร และควรทิ้งก้นบุหรี่ในถังขยะ
 5. ไม่อนุญาตให้นำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยาเสพติด หรือการพนันเข้ามาภายในอาศรมวงศ์สนิท

ข้อควรปฏิบัติ

 1. ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยของอาคารสถานที่ต่าง ๆ
 2. ช่วยกันประหยัดน้ำ ไฟฟ้า กระดาษ ตลอดจนทรัพยากรอื่น ๆ
 3. ช่วยกันแยกขยะและทิ้งลงในภาชนะที่เตรียมไว้ให้
 4. ช่วยล้างจานที่ท่านใช้รับประทานอาหารในแต่ละมื้อ ซึ่งทางอาศรมฯได้เตรียมน้ำไว้ให้
 5. ช่วยกันรักษาความสงบ โดยเฉพาะระหว่างเวลา 05.00 น. 08.00 น. และเวลา 19.00 น. 21.00 น. และเวลานอนหรับผักผ่อนตั้งแต่เวลา 22.00 น. เป็นต้นไป
 6. ระหว่างพักอยู่ที่อาศรมฯ ขอให้เป็นโอกาสอันดีของท่านในการฝึกเจริญสติ ฝึกฝนพัฒนาตนเอง และเจริญเมตตาต่อสรรพสัตว์
 7. นำของใช้ที่ยืมจากชุมชนไปคืน หรือเก็บไว้ที่เดิมเมื่อใช้เสร็จ เช่น อุปกรณ์ เครื่องเขียน เครื่องครัว มุ้ง หมอน เป็นต้น
 8. ปิดประตู หน้าต่าง พัดลม ไฟฟ้า เมื่อออกจากที่พัก
 9. ท่านสามารถใช้โทรศัพท์ อินเตอร์เน็ตได้ที่สำนักงานหรือบริเวณที่จัดไว้ตามวันเวลาที่กำหนด
 10. สำหรับผู้ที่มาพักโดยไม่เสียค่าบริการกรุณาเก็บทำความสะอาดเครื่องนอนและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เรียบร้อยก่อนจากไป
 11. ก่อนออกจากห้องกรุณาปิดประตู สำหรับสิ่งของมีค่าควรเก็บไว้กันตนเองหากเกิดการสูญหาย ทาง อาศรมฯจะไม่รับผิดชอบ
 12. โปรดให้ความเห็น คำแนะนำเพื่อการปรับปรุงอาศรมฯ สำหรับการบริการท่านได้ดียิ่งขึ้นต่อไป

การเตรียมตัว

 1. ถ้าแพ้ยุง ควรเตรียมยาทากันยุง ยาหม่องมาด้วย (มีจำหน่ายในร้านค้าสหกรณ์สัมมาชีพ)
 2. ควรนำไฟฉาย ร่ม (กรณีที่มาฤดูฝน)
 3. ถ้าหากมีกล้องดูนกถือติดมือมาด้วย ท่านจะได้ดูนกไม่ต่ำกว่า 20-30 ชนิด ยิ่งในช่วงฤดูหนาวจะมีนกหลากหลายชนิดอพยพหนีหนาวมาพักพิงที่นี่มากขึ้น

ภาพบรรยากาศ

Copyright © 2020 อาศรมวงศ์สนิท. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes